วิสัยทัศน์

“ มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำ การนำเข้า และผลิตในอุปกรณ์ด้านบาสเก็ตบอล ”

พันธกิจ

1. มีความรับผิดชอบในงานจำหน่ายแป้นบาส และลูกบาสให้ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. ดำเนินงานอย่างมีระบบ มาตรฐาน ด้วยการบริการที่รวดเร็ว และสร้างความประทับใจพร้อมความพึงพอใจในระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
3.พัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่งด้านกีฬา
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับโครงการกีฬาบาสเกตบอลของราชการ หรือ เอกชน ทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร