สหัส เอกตระกูล
ประธานบริษัท

สุรางค์ เอกตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

ศรัทธา เอกตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการ

อาทิตย์ เอกตระกูล
กรรมการผู้จัดการ

สุดารัตน์ แซ่เสี้ยว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ขาย

สิรยา วิงประวัติ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ทิพยอาภา ซื่อตรง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สุดารัตน์ วิชญญาณสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

จารุวรรณ ผดุงวรรณ
การตลาด/ขาย

กฤษดา ชมภู
การตลาด/ขาย

สุชาติ เรือนทองดี
หัวหน้าขนส่งและบริการ

Alejandro R. Daroy
ขนส่งและบริการ